Ośrodek Międzykulturowych
Inicjatyw Twórczych

„Rozdroża”
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

tel. +48 (81) 466 61 67
fax +48 (81) 466 61 64

info@2015.opencity.pl
a.horynska@rozdroza.com